Chat with us, powered by LiveChat
WINKELWAGEN 0 artikelen

Privacy- en Cookiestatement (AVG)

Privacy en Cookie beleid SGW Nederland

Over ons privacy beleid
SGW Nederland geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op het gebruik van de webshops en de daarop ontsloten dienstverlening van SGW Nederland. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy en cookie beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte (persoons) gegevens.

Dit in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 van kracht is.

Als u vragen heeft over ons privacy en cookie beleid kunt u contact opnemen met ons, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy en cookie beleid.

Ons privacy en cookie beleid is van toepassing op:

http://www.goedkopermetled.nl
http://www.goedkopermetschakelmateriaal.nl

http://www.goedkopermetkranen.nl
http://www.dedomoticastore.nl


Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkel software

Magento (https://www.magento.com)
Onze webshop(s) is (zijn) ontwikkeld met software van Magento. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

De beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Magento maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Transip (https://www.transip.nl)
Wij nemen webhosting af van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Microsoft (https://www.microsoft.com)
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betaaldiensten

MultiSafepay (https://www.multisafepay.nl)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop(s) maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde ) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal (https://www.paypal.nl)
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop(s) maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Beoordelingen

Ekomi (https://www.ekomi.nl)

Wij verzamelen reviews via het platform van Ekomi. Als u een review achterlaat via Ekomi dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Ekomi deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Ekomi publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Ekomi contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. 

In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Ekomi. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Ekomi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ekomi behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Ekomi toestemming gegeven.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Ekomi derden inschakelt.

Verzenden en Logistiek

GLS (https://www.gls.nl)
Als u een bestelling bij ons plaatst en kiest voor bezorgen is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat GLS-onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en Boekhouden

HybridSaas (https://www.hybridsaas.nl)
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van HybridSaas. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. HybridSaas is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. HybridSaas gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Doel van de gegevensverwerking (1 – 4)

 1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden nietmet derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 1. Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop( s ) worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 1. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan SGW Nederland op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw Rechten (1 – 5)

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

 1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 1. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 1. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 1. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van SGW Nederland. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de:

Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons.


Over ons Cookie beleid (1 -2)

 1. Google Analytics

Via onze webshop(s) worden (functionele) cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.

Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

 1. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dit privacy en cookiebeleid.

Wijzigingen in het privacy en cookiebeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy en cookiebeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy en cookie beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

SGW Nederland
Rivium Oostlaan 43
2909 LL Capelle aan den IJssel
Nederland

Tel. +31 (0)10-3335150
Email. klantenservice@goedkopermetschakelmateriaal.nl